Efshagar.af

Unverified

یک قاضی ای خیالي در یک محکمه ای که از قضا و عدالت نمایندگی می کند

17:04 Dec 29 2016 شهر کابل،‌پل باغ عومی

Description
اولتر از همه از ویبسایت افشاگر و نهاد شفافیت افغانستان تشکر می کنیم که اقلاً یک نهادی وجود دارد که به مشکلات فساد و ده ها مشکل دیگر در د فاتر عامه و بخصوص در محاکم توجه دارند
و این هم عرض بنده: قاضی ای بنام .....، در دیوان مدنی حوزه دوم شهر کابل ایفای وظیفه می نماید. مشکل این قاضی صاحب اینست که معلوم نیست که آیا وی از فاکولته حقوق یا شرعیات فارغ گردیده یا از بیرون آمده و در پشت میز در این محکمه نشسته. و جای بسیار تاسف اینست که مقامات بلند پایه ستره محکمه یا دفاتر زیربط ستره محکمه کارهای این قاضی بی تفاوت به مشکلات مردم را نیز ارزیابی نه میکنند تا ببینند که آیا این قاضي؟ لیاقت بررسی و قضاوت برمسایل مهم مدني مردم این کشور را دارد؟ و یا این قاضي؟ تنها به این هدفت در این محکمه نشسته تا معاش های گزاف را بگیرد و سبب آزار و اذیت مردم شود. از دفتر محترم شما آرزومندیم تا در مورد این قاضی؟ تحقیق نمایید و وی را به ستره محکمه و یا دفتر ریس جمهور معرفی نمایید تا وی را اصلاح نمایند و اگر اصلاح نه میشود، وی را به خانه اش بفرستند. مردم بی بضاعت افغانستان دیگر تحمل چنین قضات و کارمندان عامه بی اهلیت و بی کفایت را ندارند.
Additional Data
Amount in Afghani:: 0?
Gender: Male

Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
14 + 3 =

Additional Reports

Corruption in the ministry of agriculture!

19:48 Jan 14, 2015

Takhar, 0 Kms

رشوت

08:59 May 10, 2015

Halmand, 0 Kms

رشوت

08:58 May 10, 2015

Paktia, 0 Kms

رشوت

10:01 May 03, 2015

Kabul, 0 Kms