Efshagar.af

Unverified

تحویل داری روغنیات شاروالی

11:51 Jan 13 2015 Kabul

Description
تحویل داری روغنیات .....
در تنظیف وحفظ مراقبت
اینها اشخاص مفسد هستند و از یک فامیل می باشد که از ۵۰ سال بدین سو در شاروالی کابل را در گرو فامیلش می باشد
من می توانم که از نزدیک همرای شما بیبینم
وزارت داخله
این ها کسانی هستند که شاید ما نه توانیم اینها را دست به دست گرفته به توانیم گپ مهم این است که .........تمام موتر های وزارت داخله را تیل توزیع می کند معاش وی شاید ۱۰۰۰۰ / ۱۵۰۰۰ باشد این شخص مقرر گردید در سال ۱۳۸۳ به مدت ۳ سال به ۴۵۰۰۰ دالر خانه خریدند و در همین مدت زمان یک موتر را به ۴۰۰۰۰ دالر خریده نظر به معاش این شخص که این را مقایسه نماییم خود به خود گواهی میدهد. و در همین تیل فروشی برادرانش هم همرایش همکار هستند خلاصه انجا که دیده شود اسناد شان و همرای توزیع تیل شان مقایسه شود خود به خود واضح میگردد. این که یک هیت برود و ببیند خانه شان اسناد و از اش پرسیده شود که از کدام درک این پول را پیدا کرده اند.
اینها اشخاص هستند که این پوست ها را به ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ دالر می خرند از ریسان عاید اینها بلند است من می توانم که معلومات مفصلی در این باره برای تان بدهم وقتیکه دولت اراده داشته باشد تصمیم بیگرد شما یک فرد تنظیف را بیبینین و یک تحویلدار روغنیات، معاش و امکانات شان یک برابر هستند اما تحویلداره بیبینین از وزیر هم بلند تر هست این همه گواهی میدهد. پدران ایشان از ۵۰ سال بدین سو در همین جاه هستند همین که هر وقت پوست خالی میشود اینها حاصل اش میکنند در این کار مهارت خاص دارد به طور مثال در ریاست تنظیف به ۳۰۰ موتر تیل توزیع می کنند که از مرجع مربوطه میگیرد موتر های هستند که ایستاد است و تیل را برایش میگیرد و تیل را همرای کسی که تیل می گیرد همرای انها ساخت و بافت کرده از همانجاه پول اش را نغد می گیرد و تعرفه هایش را به خانه میاورد خانه پوری می کند اگر شما این کنده تعارفه را بیبینین به قلم یک بچه مسلسل پر شده است اگر این تعقیب گردد همیش اسناد است.
Transcript of Voice Call
Additional Data
Amount in Afghani:: 0
Gender: Male

Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
16 + 2 =